Komunikaty i ogłoszenia

Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
19 październik 2015

Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla m.st. Warszawy
Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla m.st. Warszawy

Informujemy że od 17 października zostają uruchomione dwa mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych MPSZOK.  Na woli są to 2 lokalizacje obsługiwane przez firmę REMONDIS sp. z o.o.  :

Środa  –  godz. 17:00 – 18:30  Pętla Autobusowa CM. WOLSKI przy ul. Fort Wola
Sobota – godz. 16:00 – 17:30  ul. Górczewska 124  Parking CH WOLA PARK

Do MPSZOK-ów można oddać między innymi takie odpady jak opakowania po olejach (innych niż spożywcze), detergentach, środkach ochrony roślin, pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, farby, opakowania po farbach, tusze, tonery do drukarek oraz baterie i akumulatory.

MPSZOK-i nie przyjmują zmieszanych odpadów komunalnych, materiałów zawierających azbest, odpadów w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się we wnętrz opakowania, odpadów w ilościach i charakterze  wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej. Ponadto do MPSZOK-ów nie można oddawać odpadów remontowo-budowlanych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektronicznego, a także odpadów zielonych. Odpady typu gruz z własnoręcznie wykonanych remontów oraz „elektrośmieci” oddajemy do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla m.st. Warszawy (przy ul. Zawodzie 16 oraz przy ul. Płytowej 1).

Pełen wykaz przyjmowanych odpadów znajduje się w Regulaminie korzystania z Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla m.st. Warszawy (poniżej)


Regulamin korzystania z Mobilnego Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych dla m.st. Warszawy
§ 1
1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania mobilnego punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, zwanego dalej MPSZOK.
2. MPSZOK przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne kłopotliwe
z gospodarstw domowych wytwarzane przez Mieszkańców m.st. Warszawy
z przeznaczeniem do unieszkodliwienia lub odzysku.
3. MPSZOK nie przyjmuje zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych.
4. Odpady w MPSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu
przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych pojemnikach, w sposób bezpieczny
dla zdrowia, ludzi i środowiska.
5. Korzystający z MPSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu,
zasad BHP i ppoż., oraz poleceń pracownika obsługi MPSZOK.
§ 2
1. MPSZOK przyjmuje odpady w środy w godzinach od 11.00 do 20.00 oraz w soboty
od 9.00 do 19.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Harmonogram pracy MPSZOK dostępny jest na stronach internetowych:
a. www.czysta.um.warszawa.pl,
b. www.partner-apelski.pl - dla prawobrzeżnej Warszawy
c. http://www.remondis.pl/index.php?id=23798&L=7 – dla lewobrzeżnej Warszawy
3. Pracownik obsługujący MPSZOK zobowiązany jest do ważenia odpadów komunalnych
kłopotliwych, identyfikacji rodzaju tych odpadów oraz do umieszczenia
ich w odpowiednich pojemnikach.
§ 3
1. Odpady komunalne kłopotliwe należy dostarczać do MPSZOK posegregowane
i nie zanieczyszczone innymi odpadami.
2. Odpady kłopotliwe wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych
(niecieknących i nieuszkodzonych) opakowaniach, oraz posiadać oryginalną informację
(etykietę), umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.
§ 4
1. MPSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych kłopotliwych:
- opakowania po olejach, innych niż spożywcze, detergentach, środkach ochrony roślin;
- pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach;
- zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe i z gospodarstw domowych;
- rozpuszczalniki;
- kwasy;
- alkalia (substancje żrące);
- odczynniki fotograficzne;
- środki ochrony roślin np.: herbicydy, insektycydy;
- lampy fluorescencyjne, świetlówki, lampy energooszczędne, termometry rtęciowe;
- oleje i tłuszcze jadalne;
- przepracowane lub przeterminowane oleje silników samochodowych;
- farby, opakowania po farbach;
- tusze, tonery do drukarek;
- kleje, opakowania po klejach;
- lepiszcze i żywice;
- detergenty;
- baterie, akumulatory;
§ 5
1. MPSZOK nie przyjmuje:
- odpadów innych niż komunalne;
- materiałów zawierających azbest;
- odpadów w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek
substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania;
- odpadów w ilościach i charakterze wskazujących na to, iż pochodzą z działalności
gospodarczej;
- odpadów remontowo-budowlanych;
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
§ 6
1. Wszelkie informacje o pracy MPSZOK można uzyskać:
a. u pracownika obsługującego MPSZOK,
b. pod numerem telefonu: 22 811 08 53 – Konsorcjum Firm PARTNER Sp. z o.o. i
PARTNER Dariusz Apelski – dla prawobrzeżnej Warszawy oraz pod numerem
telefonu; 22 593 05 55 – REMONDIS Sp. z o.o. – dla lewobrzeżnej Warszawy
c. na stronach internetowych: www.czysta.um.warszawa.pl; www.partner-apelski.pl –
dla prawobrzeżnej Warszawy oraz http://www.remondis.pl/index.php?id=23798&L=7 –
dla lewobrzeżnej Warszawy;
d. w Biurze Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
pod numerem telefonu: 22/44 34 500.
2. Każda zmiana Regulaminu będzie publikowana na 14 dni przed wejściem w życie.
OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZYWOŻENIA DO MPSZOK ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ, W STOSUNKU DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ ODRĘBNE
PRZEPISY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17.10.2015 r.


Copyright 2011 Wydział Obsługi mieszkańców Dzielnicy Wola
design by fast4net